ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

                                       

 

 • ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТУЛСИСТЕМС ЕООД, гр. София, бул. Черни връх № 107,  ЕИК 201582534, представлявано от Петър Н. Атанасов , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Egradina.bg”, наричан по-долу „EGRADINA.BG”.  

 

 • ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: ТУЛСИСТЕМС ЕООД 

2. Седалище и адрес на управление: бул. Черни връх 107, София

3. Адрес за упражняване на дейността: бул. Черни връх 107, София

4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: [email protected] , тел: +359 887088711 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201582534, 

 

7. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg 

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201582534

 

 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА EGRADINA.BG

 

Чл. 3. Egradina.BG e Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет  https://egradina.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от EGRADINA.BG стоки, включително следното: 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на EGRADINA.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с EGRADINA.BG чрез интерфейса на страницата на EGRADINA.BG, достъпна в Интернет; 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от EGRADINA.BG

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с EGRADINA.BG, съгласно поддържаните от EGRADINA.BG начини за разплащане. 

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от EGRADINA.BG; 

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на EGRADINA.BG в Интернет; 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от EGRADINA.BG чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  https://egradina.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние. 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя, след пълното им заплащане,на определените от него чрез интерфейса стоки. 

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на EGRADINA.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на EGRADINA.BG в Интернет. 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(5) Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на стоките. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

 

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА EGRADINA.BG

Чл. 7. (1) За да използва EGRADINA.BG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2. 

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

 

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

 

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в EGRADINA.BG. 

(2) Договорът се сключва на български език. 

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес  http://egradina.bg/page/5/uslovia-za-polzvane.html

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика

(5) Доставчикът  включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. 

(8)  Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

(9) Доставчикът  доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

 

Чл. 10. Ползвателите  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)  Извършване на регистрация в EGRADINA.BG и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в EGRADINA.BG

(2)  Влизане в системата за извършване на поръчки на EGRADINA.BG чрез идентифициране с име и парола; 

(3)  Избиране на една или повече от предлаганите стоки на EGRADINA.BG и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

(4)  Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

(5)  Избор на способ и момент за плащане на цената. 

(6)  Потвърждение на поръчката; 

 

 

 • ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11.  Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в EGRADINA.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 12. (1)  Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на EGRADINA.BG. 

(2)  Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на EGRADINA.BG. 

(3)  Доставката на поръчана чрез EGRADINA.BG стока се извършва с услугата на куриерска фирма "СПИДИ" АД, Транспрес ООД, CVC, DPD, Interlogistica или друг.

(4)  При поръчки над 90 лв с ДДС и до 30 кг, доставката за потребителя е безплатна. В останалите случаи, стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора: 

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на EGRADINA.BG; 

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

- По телефона, преди изпращане на стоката.

(4)  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. 

(5) Доставчикът  посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 13. (1)   Потребителят може да заплати цената на поръчана от EGRADINA.BG  стока като използва по свой избор един от следните способи:

 • Наложен платеж, посредством Пощенски Паричен Превод. При избор на този метод на плащане, Доставчикът издава фактура, към която касовият бон се замества от разписката за пощенски паричен превод, издадена от куриера. 
 • По банков път, по следната банкова сметка на Доставчика: 

Получател: „ТУЛСИСТЕМС ЕООД

IBAN: BG47UNCR70001520770365

BIC: UNCRBGSF

Банка: Уникредит Булбанк АД

(2)  Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по банков път за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

(3)  Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им. 

Чл. 14. (1)  Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на EGRADINA.BG, освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

(2)  В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30  календарни дни, считано от датата на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика EGRADINA.BG. 

(3)  Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя  и да му предложи доставка на стоки със същото качество и цена. В случай че потребителят не е съгласен Доставчикът му възстановява платените суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.  

Чл. 15. (1)  Потребителят на стоки от EGRADINA.BG  има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без е нужно да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 15 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. 

(2)  За отказ от договора Ползвателят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ /линк към формуляра/, без да е длъжен да използва същия текст. За да спази срока за отказ от договора, следва да изпрати попълнен формуляр за отказ преди изтичането на 15 – дневния срок от получаването на стоката в офиса на Доставчика или да го изпрати по e-mail: [email protected], като в случай, че Ползвателят използва втората възможност Ползвателят незабавно ще изпрати съобщение за потвърждаване на получаване на отказа. 

(3) В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 

(4)   Когато Ползвателят  упражни правото си на отказ от договора, той трябва да върне обратно на Доставчика  стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която същият е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи в добър търговски вид. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента. 

Чл. 16  Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти.

- за доставка на стока, която не се продава регулярно на сайта, поръчана специално по поръчка на клиента от външен доставчик. 

Чл. 17.  (1) Доставчикът  е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2)  Доставчикът  отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаел за несъответствието. 

(3) Ползвателят  трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика

(4)  Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, Ползвателят незабавно следва да се свърже с EGRADINA.BG  на някоя от формите за контакт или да откаже приемане на стоката от куриерската фирма. 

Чл. 18 (1)  При установено несъответствие на стоката с договора за продажба, за което Ползвателят не е знаел и не е могъл да знае при сключването на договора, Ползвателят има право да подаде рекламация, като попълни формата за рекламации?????  на EGRADINA.BG и да поиска Доставчикът да приведе стоката в съответствие с договора. 

(2) Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, считано от доставянето на стоката, независимо от това дали производителят е предоставил търговска гаранция на стоката.

(3)  В кратък срок Доставчикът се свързва с Ползвателя, за да му предложи отремонтиране на стоката, в случай че това е възможно или замяната ѝ с нова. 

(4)  В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, потребителят го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на EGRADINA.BG. 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 19. (1) Доставчикът  предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

(2)  От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

(3) Ползвателят  дава своето изрично и свободно съгласие ТУЛСИСТЕМС ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на EGRADINA.BG, Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес  http://egradina.bg/page/4/politika-za-lichnite-danni.htm?????

Чл. 20. (1)  Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(2)  В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес  https://egradina.bg/forgot_pass.html??????

 

 • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 21. (1)  Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на EGRADINA.BG, които имат регистрация. 

(2) Доставчикът  и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

(3) Ползвателят  се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Чл. 22. Доставчикът  публикува тези общи условия на адрес  https://egradina.bg/page/5/uslovia-za-polzvane.html?????? , заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23.  Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на EGRADINA.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 

 

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24.  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 25.  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 26.  При възникване на спор между Ползвателя и Доставчика, Ползвателят може да се обърне към  Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове или Комисията за защита на потребителите.  

Чл. 27.  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на01.05.2018 г.